MUNDO MELIUS d.o.o.

ELABORATI GOSPODARENJA OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom – Grad Velika Gorica, Grad Velika Gorica , Grad Velika Gorica, rujan 2014.

Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (privremeno skladištenje i oporaba neopasnog otpada) na lokaciji u Kraljevcu na Sutli, Obrt Ljevaonica Krčelić vl. Kruno Krčelić, Kraljevac na Sutli, svibanj 2014.

Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (privremeno skladištenje i oporaba neopasnog otpada) na lokaciji Rakitje, Obrtnička 26, Ljevaonica Raša vl. Šatvar Stjepan, Rakitje, Sveta Nedjelja, rujan 2014.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole – odlagalište otpada “Tuk” i Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje i zbrinjavanje neopasnog i inertnog otpada) na lokaciji odlagalište otpada “Tuk”, Papuk d.o.o., Orahovica, lipanj 2014.

Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti sakupljanja, interventnog skupljanja i privremenog skladištenja neopasnog otpada na lokaciji Zagreb, Žitnjak bb, Kemis Termoclean d.o.o., Žitnjak, rujan 2014.

Elaborat gospodarenja otpadom – Komunalne djelatnosti (sakupljanje i zbrinjavanje neopasnog komunalnog otpada) na lokaciji odlagališta otpada “Vitika”, Univerzal d.o.o., Đakovo, rujan 2014.

Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (oporaba neopasnog otpada postupkom R4 – recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala) unutar tvorničkog kruga bivše Željezare Split d.d. u Kaštel Sućurcu, Adria Čelik d.o.o., Kaštel Sućurac, rujan 2014.

Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje, privremeno skladištenje i zbrinjavanje neopasnog otpada) na lokaciji odlagalište otpada “Vinogradine”, Tekija d.o.o., Požega, travanj 2015.

“Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje neopasnog otpada) na lokaciji

odlagalište otpada “”Vijuš-jug””, Trgovačko društvo Komunalac d.o.o., Slavonski Brod, prosinac 2015.”

Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja neopasnog i inertnog otpada na lokaciji odlagališta otpada “Sorinj” i skladišta Palit, DUNDOVO d.o.o., Lopar, veljača 2015.

Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje opasnog otpada) na lokaciji Vjećeslava Holjevca 20, Jastrebarsko, NOVATON, uslužni obrt vl. Vlado Dobrenić, Jastrebarsko, veljača 2015.

Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja opasnog otpada na lokaciji Dubova 5 u Novom Vinodolskom; Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja neopasnog otpada na lokaciji Dubova 5 u Novom Vinodolskom, Kemis Termoclean d.o.o., Novi Vinodolski , svibanj 2015.

Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe otpada na lokaciji gospodarenja otpadom Kerestinec, V.D.M. PROMET d.o.o. za graditeljstvo, Kerestinec, studeni 2015.

Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe neopasnog električnog i elektroničkog otpada na lokaciji Dugoselska cesta 5, Rugvica, M SAN Eko d.o.o., Rugvica, studeni 2015.

Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti sakupljanja i druge obrade opasnog otpada na lokaciji Većeslava Holjevca 20, Jastrebarsko; Elaborat gospodarenja otpadom,  Okolišna dozvola – Obavljanje djelatnosti sakupljanja i druge obrade neopasnog otpada na lokaciji Većeslava Holjevca 20, Jastrebarsko, Kemis Termoclean d.o.o., Jastrebarsko, ožujak 2016.

Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti oporabe i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište neopasnog otpada „Piškornica“  u Općini Koprivnički Ivanec, Piškornica – sanacijsko odlagalište j.d.o.o., Koprivnički Ivanec, svibanj 2016.

Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji odlagalište otpada “Vijuš-jug”, Komunalac d.o.o., Slavonski Brod, siječanj 2016.

Novelacija – Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti sakupljanja i druge obrade opasnog otpada na lokaciji Većeslava Holjevca 20, Jastrebarsko, KEMIS-Termoclean d.o.o. za industrijska čišćenja i gospodarenja otpadom, Okolišna dozvola, Jastrebarsko, srpanj 2016.

Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada) na lokaciji odlagališta “Božino brdo” u Iloku, Kom-Ilok d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ilok, studeni 2016.

Elaborat gospodarenja otpadom – Obavljanje komunalne djelatnosti (sakupljanje i zbrinjavanje neopasnog komunalnog otpada) na lokaciji odlagališta otpada „Vitika“, Univerzal d.o.o. za komunalne djelatnosti, Đakovo, prosinac 2016.

Elaborat gospodarenja otpadom za odlagalište otpada Vinogradine , Komunalac Požega d.o.o., Požega , prosinac 2017.

Elaborat gospodarenja otpadom , Komunalac d.o.o., Slavonski Brod, studeni 2017.

Elaborat gospodarenja otpadom  za sakupljanje, Kom Ilok d.o.o., Ilok, ožujak 2018.

Elaborat gospodarenja otpadom , Novokom, Novska , srpanj 2018.

Vijuš Jug-Elaborat gospodarenja otpadom , Komunalac Slavonski Brod, Slavonski Brod, rujan 2018.

Elaborat gospodarenja otpadom koji sadrži azbest , Komunalac  d.o.o. Slavonski Brod , Slavonski Brod, listopad 2018.

Elaborat gospodarenja otpadom za odlagalište neopasnog otpada „Tugonica“ Tugonica bb, Marija Bistrica, Komunalac Konjščina d.o.o., Konjšćina , kolovoz 2019.

“Elaborata gospodarenja otpadom, za lokaciju Stanka Vraza 37, Slavonski Brod, TD Komunalac d.o.o., Slavonski Brod , svibanj 2020.”

Elaborata gospodarenja otpadom Slavonski Brod – azbest, TD Komunalac d.o.o., Slavonski Brod , rujan 2020.

Elaborat gospodarenja otpadom za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom , Komunalac Požega, Požega , listopad 2020.

Elaborat gospodarenja otpadom -Križevci-sortirnica u Čubincu, Komunalno Križevci, Križevci, siječanj 2021.

Elaborat gospodarenja otpadom  za odlagalište otpada “Tuk” u Orahovici, Papuk d.o.o. Orahovica , Orahovica, veljača 2022.

Elaborat gospodarenje otpadom za mobilnu drobilicu područje jug , Strabag, Zagreb , travanj 2022.

Elaborat gospodarenja otpadom , TD Komunalac d.o.o., Slavonski Brod , lipanj 2022.

EZO OPP – uređenje obalnog pojasa Podsolarsko, grad Šibenik, Podsolarsko riviera faza 1 d.o.o. , rujan 2023.

STRUČNA PODLOGA ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole – odlagalište otpada “Doroslov”, Donji Miholjac, Komunalno gospodarstvo Park d.o.o., Donji Miholjac, prosinac 2013.

Stručna podloga ŽCGO Kaštijun, HELECTOR S.A., 0, prosinac 2013.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole – odlagalište otpada “Gubaševo” Zabok, KOMUNALNO-ZABOK d.o.o., Zabok, travanj 2014.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole – Gradsko odlagalište Županja, Komunalac d.o.o. , Županja, ožujak 2014.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole – odlagalište otpada “Taborište”, Komunalac d.o.o. Petrinja , Petrinja, travanj 2014.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole – odlagalište otpada “Vijuš – JUG” Slavonski brod, Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. , Slavonski Brod, travanj 2014.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole -odlagalište otpada “Vitika” Đakovo, Univerzal d.o.o., Đakovo, veljača 2014.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole – Županijski centar za gospodarenje otpadom “Marišćina”, HELECTOR S.A., Rijeka, ožujak 2014.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole – odlagalište otpada “Duplja”, Novi Vinodolski, KTD Ivanj, Novi Vinodolski , travanj 2014.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole – Mobilno postrojenje za solidifikaciju na lokaciji “Lemić Brdo”, C.I.A.K. d.o.o., Karlovac, studeni 2014.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole – odlagalište otpada “Vinogradine” Požega, Tekija d.o.o., Požega, kolovoz 2015.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole – odlagalište otpada Virovitica, Flora VTC d.o.o., Virovitica, rujan 2015.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole – odlagalište otpada Belišće, Kombel d.o.o., Belišće, srpanj 2015.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole – Lokacija V. Holjevca 20, Jastrebarsko, Kemis Termoclean d.o.o., Jastrebarsko, srpanj 2015.

Stručna podloga zahtjeva za okolišnu dozvolu , ABS Sisak d.o.o., , srpanj 2017.

Okolišna dozvola  odlagalište otpada Belišće, Kombel d.o.o., Belišće , listopad 2018.

Stručna podloga zahtjeva za produljenje važenja uvjeta okolišne dozvole , Univerzal Đakovo , Đakovo, studeni 2018.

Stručna podloga zahtjeva za produljenje uvjeta  okolišne dozvole za odlagalište otpada , Doroslov d.o.o., Donji Miholjac, studeni 2018.

Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada , FLORA VTC , Virovitica , listopad 2018.

Stručna podloga zahtjeva za produženje važenja uvjeta okolišne dozvole sukladno prilogu IV Uredbe o okolišnoj dozvoli , Papuk Orhovica , Orahovica, svibanj 2019.

Izmjena Okolišna dozvola , HELECTOR S.A., Pula , siječanj 2020.

Stručna podloga zahtjeva za ishođenje OD – Građevina za skladištenje otpada, lokacija Jastrebarsko, KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o., Jastrebarsko, rujan 2021.

Okolišna dozvola Hrgovčić usklađenje s provedbenom odlukom, Komunalije Hrgovčić d.o.o., , rujan 2022.

Okolišna dozvola ŽCGO Kaštijun – usklađenje s provedbenom odlukom, Kaštijun d.o.o., Pula, listopad 2020.

Stručna podloga radi provedbe razmatranja usklađenosti uvjeta iz rješenja o okolišnoj dozvoli – Vojnić, C.I.A.K. , GSM LINK, Vojnić , travanj 2022.

Stručna podloga za ishođenje Okolišne dozvole- kompostana Novska , ZCGO , Novska , lipanj 2022.

Okolišna dozvola CGO Biljane Donje – usklađenje s provedbenom odlukom, Eko d.o.o. Zadar, Zadar, lipanj 2023. lipanj         

ELABORAT ZAŠTTE OKOLIŠA

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Proširenje eksploatacije  arhitektonsko – građevnog kamena u eksploatacijskom polju “Sveti Ante” na području grada Kaštela, Građevinski obrt “KOP-Todorić”, Kaštel, ožujak 2012.

Elaborat zaštite okoliša – Građevina za gospodarenje neopasnim otpadom na dijelu k.č. 498/179 k.o. Bibinje, C.I.O.S d.o.o., Bibinje, studeni 2012.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Odlagalište “Duplja” Novi Vinodolski, KTD Ivanj d.o.o., Novi Vinodolski , lipanj 2013.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Odlagalište otpada “Jelenčići V” – Pazin, Usluga d.o.o. Pazin, Grad Pazin, listopad 2013.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju “Prudnica”, Rudist d.o.o., Općina Mali Bukovec, studeni 2013.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Proširenje eksploatacije  arhitektonsko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Čvrljevo – Ime Isusovo” na području općine Unešić, Rudist d.o.o., Općina Unešić, studeni 2013.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Sanacija eksploatacijskog polja gipsa “Slane Stine-Karakašica” – Promjena sanacijskog materijala, Ciglana-Sinj d.d., Grad Sinj, studeni 2013.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Mironja II” – Izmjena načina eksploatacije u tektonski poremećenim zonama, Kamen Pazin d.o.o., Solin, rujan 2014.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog i tehničko – građevnog kamena na eksploatacijskim poljima “Gianesini cava”, “Škrape” i u istražnom prostoru “Gianesini cava I”, Rudist d.o.o., 0, rujan 2014.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju “Trstika” na području općine Veliki Bukovec, Rudist d.o.o., Općina Veliki Bukovec, listopad 2014.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Sanacija sa zatvaranjem odlagališta otpada “Doroslov” kraj Donjeg Miholjca, Grad Donji Miholjac, Donji Miholjac, listopad 2014.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko – građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na eksploatacijskom polju “BRESTOVCI” – Smanjenje godišnje eksploatacije, Interijer Ćurko d.o.o., Općina Civljane , studeni 2014.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije “Kaštijun” u Puli, HELECTOR S.A., Pula, veljača 2015.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Uređenje obalnog pojasa Podsolarsko, grad Šibenik, Zagreb-Montaža d.o.o., Šibenik, ožujak 2015.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Proširenje eksploatacije arhitektonsko – građevnog i tehničko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Sveti Ante” na području grada Kaštela, Građevinski obrt “KOP-Todorić”, Kaštel, ožujak 2015.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Zatvaranje odlagališta neopasnog otpada “Kaštijun”, Grad Pula , Pula, ožujak 2015.

Elaborat zaštite okoliša – odlagalište otpada “Vinogradine” – Požega, Komunalac Požega, Požega, rujan 2015.

Elaborat zaštite okoliša – Sušara za žitarice na lokaciji Bjelovar, Mihanovićeva ulica 10, Sedlić d.o.o., Bjelovar, kolovoz 2015.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Građevina za skladištenje otpada, King Metal j.d.o.o., Velika Gorica, studeni 2015.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada “Pržić”, KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o, Cres, listopad 2016.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Izmjena eksploatacije tehničko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Seget-sjever” spuštanjem u dubinu i smanjenjem površine eksploatacije, ALAS-SEGET d.o.o., Općina Seget, svibanj 2016.

Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Centar za gospodarenje otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na lokaciji „Lučino razdolje“, Agencija za gospodarenje otpadom , Općina Dubrovačko primorje, studeni 2016.

Sanacija odlagališta komunalnog otpada “Božino brdo” u Iloku; Elaborat zaštite okoliša – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Kom-Ilok d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ilok, studeni 2017.

Elaborat zaštite okoliša za odlagalište otpada Vinogradine-proširenje reciklažnog dvorišta , Grad Požega , Požega , listopad 2017.

Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Torine, Eurokamen d.o.o., , rujan 2017.

Elaborat zaštite okoliša za zahvat Zabavni park , Grad Pazin , Pazin , rujan 2017.

Elaborat zaštite okoliša  ocjena o potrebi procijene  EP Seline, Rudist d.o.o., , veljača 2018.

Elaborat zaštite okoliša  ocjena o potrebi procijene  EP Grbovača, Somar d.o.o., Zadar , ožujak 2018.

Elaborat zaštite okoliša  ocjena o potrebi procijene  EP Oblik, Kalebić d.o.o., Stomorska , ožujak 2018.

Elaborat zaštite okoliša  ocjena o potrebi procijene  EP Vukovina, IGM Turopolje d.o.o., Sisak , studeni 2018.

Elaborat zaštite okoliša  ocjena o potrebi procijene  EP Rupa, KANINI d.o.o., Svetvinčenat , studeni 2018.

Elaborat zaštite okoliša  ocjena o potrebi procijene  EP Redi, Adriakamen d.o.o., Trogir , rujan 2018.

Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Sveti Ante , Cava Planit d.o.o., Rogoznica , studeni 2018.

Elaborat zaštite okoliša  ocjena o potrebi procijeni EP Jovac, Rudar d.o.o., Split, lipanj 2019.

Elaborat zaštite okoliša  ocjena o potrebi procijene EP Sječa, Obrt Piničić , Zemunik , ožujak 2019.

Elaborata gospodarenja otpadom za potrebe nadopune dozvole za gospodarenje otpadom na odlagalištu otpada „Lončarica Velika“, Unikom d.o.o., Osijek , travanj 2020.

Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš EP Vršine, Prijevoznički obrt i kamenolom Pulin, vl. Dario Pulin, , listopad 2020.

Ocjena o potrebi procjene izrade SUO uređenja obale u naselju Požurska luka , Općina Mljet , Mljet, rujan 2020.

Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš Sunčana elektrana Izvor , M.G.G.M. GREEN ENERGY, , rujan 2020.

Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš – Podizanje trajnog nasada lijeske i šljive na lokaciji „Grubišno Polje“, OPG Mario Bilić  , Grubišno Polje, listopad 2020.

Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš EP Kuk, Geoprojekt d.d., Kuk, siječanj 2021.

Elaborat zaštite okoliša ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš EP Čardak, ICE, GRAĐEVINSKI OBRT, VL. MLADEN ANIĆ, Benkovac , rujan 2022.

Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata izmjena eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Seget-sjever, Alas Seget d.o.o., Split , prosinac 2021.

Projektna dokumentacija za zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Cere – Izrada Elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sa izradom Idejnog rješenja sanacije i zatvaranja odlagališta Cere za ishođenje posebnih uvjeta, 1.Maj d.o.o. , Labin, svibanj 2022.

Fotonaponska (sunčana) elektrana za vlastitu potrošnju SE Mlinoprom 2, Općina Dubrava, Zagrebačka županija , Mlinoprom d.o.o., , svibanj 2021.

SUNČANA ELEKTRANA ZATON OBROVAČKI (60 MWp) OPĆINA JASENICE, ZADARSKA ŽUPANIJA, EnergoVizija d.o.o., , lipanj 2021.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš SE Movran, M.G.G.M. GREEN ENERGY, , srpanj 2021.

Sunčana elektrana SE Gospić 1, Grad Gospić, Ličko-senjska županija, EnergoVizija d.o.o., , srpanj 2021.

Elaborat zaštite okoliša za zahvat crpljenja vode , Cemex Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac, rujan 2021.

Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš rekonstrukcija obalnog platoa i luke Pazdehova , Grad Crikvenica , Crikvenica , studeni 2021.

Elaborat zaštite okoliša za korištenje gipsa, CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac, srpanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš IZMJENA TEHNIČKOG RJEŠENJA   VJETROELEKTRANE ST3-1/ VISOKA ZELOVO, Zelovo d.o.o., , listopad 2021.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš SUNČANA ELEKTRANA NOVA SELA 1 (10 MWp) OPĆINA KULA NORINSKA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, EnergoVizija d.o.o., , rujan 2021.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Fotonaponske (sunčane) elektrane za proizvodnju električne energije SE Novi Vinodolski 1-20, Grad Novi Vinodolski, Primorsko-goranska županija – ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, GSM LINK, , listopad 2021.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš -SUNČANA ELEKTRANA NOVA SELA 2 (50 MWp) OPĆINA KULA NORINSKA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, GSM LINK, Kula Norinska , studeni 2021.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš rekonstrukcije proizvodne linije betona u Beton Klari, Zagreb, CEMEX, Zagreb , prosinac 2021.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš izmjene eksploatacije tehničko-građevnog kamena Župa, Berica d.o.o., Nerežišća , veljača 2022.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš izmjene eksploatacije tehničko-građevnog kamena  Brkate, obrt Vađenje I obrada kamena Brkate vl. Markita Jakšić, Nerežišća , travanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja  na okoliš izmjene položaja plutajućih gatova, faza 1.2 izgradnje luke, Nautičko turističkog kompleksa Sv. Katarina-Monumenti u Puli  , Kermas-Istra d.o.o., , ožujak 2022.

Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš , KORMA d.o.o., , travanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene za zahvat Rekonstrukcija sustava za skladištenje i pripremu krutih goriva dogradnjom sustava za iskrcaj željezničkih vagona u tvornici Sveti Juraj  sastavu CEMEX Hrvatska d.d., CEMEX Hrvatska d.d., Kašetel Sućurac , svibanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene za zahvat Sunčana elktrana Ivanić Grad , INGRA, Ivanić Grad , svibanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene za zahvat rekonstrukcija Centra za reciklažu akumulatora i baterija – C.I.A.K. d.o.o. , GSM LINK, Zabok , svibanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš SUNČANA ELEKTRANA Ostrovica, Grad Gospić, GSM LINK, Gospić, srpanj 2022.

Elaborat zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata izmjena eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Široki Čelac , G.P.D.Trocol , Novalja , svibanj 2023.

Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatcijskom polju Kikovica-Drenov vrh , Mineral IGM d.o.o., Zapužane , siječanj 2023.

Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata crpljenje podzemne vode, CALCIT d.o.o., siječanj 2023.

Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata SE Škripelj – zelen strategija, Zelena strategija d.o.o., svibanj 2023.

Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata SE Škripelj 2 – Finesta Realty, Finesta Realty d.o.o., svibanj 2023.

Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata SE Škripelj 3 – Easy Energy, Easy Energy d.o.o., svibanj 2023.

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog i tehničkog kamena na dijelu istražnog prostora “Dolačka ljut” na području Dolnji Dolac, Tofinus d.o.o., Omiš, srpanj 2012.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog kamena na dijelu istražnog prostora “Bag” na području Dolnji Dolac, Lautumiae d.o.o., Omiš, srpanj 2012.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog kamena na istražnom prostoru “Rubin 1” i na eksploatacijskom polju “Rubin”,  na području Dolnji Dolac, Obrt za kamenoklesarstvo i vađenje kamena “Rubin”, Omiš, srpanj 2012.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju “Nada” na području općine Unešić, Građevinski obrt “KOP-Todorić”, Gradine, srpanj 2013.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog i tehničko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju arhitektonsko – građevnog kamena “Vrsine”, Rudist d.o.o., Općina Marina, srpanj 2013.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Brestovci”, Rudar d.o.o., Općina Civljane, rujan 2013.

odabrana poglavlja – Studija o utjecaju na okoliš – Obilaznica Petrinja, Ires Ekologija d.o.o., Petrinja, studeni 2013.

odabrana poglavlja – Studija o utjecaju na okoliš – Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Čvor Kašćane, Ires Ekologija d.o.o., Dubrovačko-neretvanska županija , studeni 2013.

odabrana poglavlja – Studija o utjecaju na okoliš – Golf teren “Larun”, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Okolišna dozvola  za inženjerstvo okoliša, Poreč, listopad 2013.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju “Novo Čiče”, Rudist d.o.o., Grad Velika Gorica, travanj 2014.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija tehničko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Kotaca”, Konstruktor-Hotina d.o.o., Općina Smokvica, studeni 2014.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka u istražnom prostoru “Dolenšćak”, Rudist d.o.o., Općina Sveti Đurđ, svibanj 2015.

Studija o utjecaju na okoliš – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica , VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, ožujak 2015.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija tehničko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Župa” , Rudist d.o.o., Općina Nerežišće, listopad 2015.

POSTROJENJE ZA PROIZVONJU CINK OKSIDA I OPORABU OSTATAKA PROIZVODNJE ČELIKA

−Studija o utjecaju na okoliš.

−Stručna podloga zahtjeva za okolišnu dozvolu

− Dokumentacija za Prethodnu ocjenu o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

− Konzalting poslovi oko vođenja postupka ocjene studije odnosno okolišne dozvole, koji uključuju sudjelovanje u postupku, sva dopunska obrazloženja, eventualne ispravke dokumentacije, ABS Sisak d.o.o., Sisak, svibanj 2015.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija keramičke i ciglarske gline na budućem eksploatacijskom polju “Jaknovečko”, Rudist d.o.o., Općina Bedekovčina, prosinac 2015.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog i tehničko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Škrape” i u istražnom prostoru “Gianesini cava I.”, Rudist d.o.o., Općina Nerežišće, srpanj 2015.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko – građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućem eksploatacijskom polju “Sveti Juraj – Petrada Glave” , Rudar d.o.o., Brač, studeni 2016.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija keramičke gline na eksploatacijskom polju “Orahovica-1”, Rudist d.o.o., Orahovica, svibanj 2016.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Kršine”, KLES-Mont d.o.o., Zagreb, svibanj 2016.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog i tehničko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Pliskovo”, Rudist d.o.o., Benkovac, rujan 2016.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija tehničko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju tehničko – građevnog kamena “Glavice”, Kremena d.o.o., Općina Slivno, prosinac 2016.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog i tehničko – građevnog kamena na budući eksploatacijskim poljima “Katarina” i “Sveti Ante-Zadar”, Rudist d.o.o., Zadar, rujan 2016.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog kamena  (kao primarne sirovine) i tehničko – građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućem eksploatacijskom polju “Kalina”, Rudist d.o.o., Općina Pučišće, rujan 2016.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija tehničko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Dolit Markam”, Rudist d.o.o., 0, svibanj 2016.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija arhitektonsko – građevnog kamena  (kao primarne sirovine) i tehničko – građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na eksploatacijskom polju “Dragonjik”, Rudist d.o.o., 0, studeni 2016.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju “Vidak”, Rudist d.o.o., Općina Đelekovec, studeni 2016.

Studija o utjecaju na okoliš – Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju “Tori” i u istražnom prostoru “Tori I”, Rudist d.o.o., Općina Peteranec, prosinac 2016.

Studija utjecaja zahvata eksploatacije tehničko-građenog kamena na eksploatacijskom polje Draga i u istražnom prostoru Draga I na okoliš, Rudist d.o.o., Jastrebarsko, kolovoz 2017.

Studija utjecaja zahvata eksploatacije tehničko-građenog kamena na eksploatacijskom polje Slapniac  na okoliš, Rudist d.o.o., , kolovoz 2017.

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Privija , Rudar d.o.o., , listopad 2018.

Studija utjecaja zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Šandrovac i u istražnom prostoru Šandrovac sjever-jug na okoliš , Rudist d.o.o., , prosinac 2018.

Studija o utjecaju zahvata na okoliš EP Vilinjak, Rudist d.o.o., , prosinac 2018.

Studija PKO, FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST , Zagreb, prosinac 2018.

Studija o utjecaju zahvata na okoliš EP Osoje-Omiš, Rudist d.o.o., Omiš, kolovoz 2019.

Studija o utjecaju zahvata na okoliš EP Mraclin, Kom-Ilok d.o.o. za komunalne djelatnosti, Velika Gorica, rujan 2019.

Studija o utjecaja na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem na budućem eksploatacijskom polju Ljut, VICI VENTUS d.o.o. , Metković, prosinac 2020.

Studija o utjecaju n okoliš EP Plano, Jadrankamen d.d. u stečaju, , ožujak 2021.

Studija o utjecaju na okoliš EP Kosa, TIPKA BENKOVAC d.o.o., , studeni 2020.

Studija o utjecaju na okoliš EP Kremešnica, KAMEN-PSUNJ d.o.o., , ožujak 2021.

Studija o utjecaju na okoliš EP Rašinovac, IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., , listopad 2020.

Studija o utjecaju na okoliš EP Busišta 2, Dajaković d.o.o., Busišta 2, siječanj 2021.

Studija o utjecaju na okoliš EP Giletinci, Molaris d.o.o., , travanj 2021.

Studija o utjecaju na okoliš EP Krtinje, KAMENOLOM ŽAKANJE d.o.o., , lipanj 2022.

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Slapnica , Kamenolom Krašić d.o.o , Krašić, studeni 2021.

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Plaškarica , Paron d.o.o. , , kolovoz 2021.

Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane Lički medvjed , Vjetroelektrane Lički medvjed d.o.o., Otočac , listopad 2021.

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Barilović, GMTT Lešćanec , Ozalj , studeni 2021.

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Crna glava , MASIV KAMEN d.o.o., Gornja Motičina , veljača 2022.

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju SKALICE, FOSIL d.o.o., Kali , rujan 2022.

Studija o utjecaja na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Javornik , Okamina d.o.o., Obrovac , rujan 2023.

Studija o utjecaja na okoliš eksploatacijskog polja Donje brdo, HORUS KAMEN d.o.o., lipanj 2023.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom – Grad Dugo Selo, Grad Dugo Selo, Dugo Selo, veljača 2013.

Izvješća o provođenju Plana gospodarenja otpadom Dubrovačko – neretvanske županije, Dubrovačko-neretvanska županija , Dubrovačko-neretvanska županija , svibanj 2014.

Izmjena i dopuna – Plan gospodarenja otpadom – Općina Stari Jankovci, Općina Stari Jankovci, Općina Stari Jankovci, studeni 2014.

Plan gospodarenja otpadom – Općina Bosiljevo za razdoblje od  2015. do 2021. godine, Općina Bosiljevo, Općina Bosiljevo, ožujak 2016.

Plan gospodarenja otpadom – Grad Belišće, Grad Belišće, Belišće, veljača 2016.

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra , Grad Zadar , Zadar , siječanj 2018.

 

GLAVNI PROJEKTI

projektna dokumentacija za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Hintov“ u Općini Gola, Općina Gola , Gola , prosinac 2018.

Glavni reciklažnog dvorišta , Grad Umag, Umag , prosinac 2018.

Glavni projekt sanacija odlagališta otpada ”Pržići”, Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres , listopad 2018.

Glavni projekt za etapu VIII uređenja kasete za azbestni otpad, KOMUNALAC POŽEGA , Požega , prosinac 2018.

Glavni projekt – Sortirnica koja se nalazi u sklopu „Gradskog odlagališta otpada“- Beli Manastir, Grad Beli Manastir , Beli Manastir, siječanj 2017.

Glavni projekt – Sanacija odlagališta komunalnog otpada “Božino brdo” u Iloku, Kom-Ilok d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ilok, studeni 2017.

Glavni projekt – Reciklažno dvorište “Jakovlje”, Općina Jakovlje, Jakovlje, veljača 2016.

Izmjena i dopuna – Glavni projekt – odlagalište otpada  “Vinogradine” – faza reciklažno dvorište, Komunalac Požega d.o.o., Požega, siječanj 2016.

Idejni projekt, Glavni projekt I. Etape, Glavni projekt II. Etape – odlagalište otpada “Kaštijun” u Puli, Grad Pula, Pula, prosinac 2016.

Glavni projekt -III. Etapa – Sanacija deponije komunalnog otpada ”Kurjakana”, Grad Novska , Novska, veljača 2016.

Glavni projekt -IV. Etapa – Sanacija deponije komunalnog otpada ”Kurjakana”, Grad Novska , Novska, ožujak 2016.

Glavni projekt – Reciklažno dvorište na k.č. 3186/6, Općina Brdovec, Brdovec, ožujak 2015.

Projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole reciklažnog dvorišta na k.č.br. 1107/44 u k.o. Petrinja, Grad Petrinja , Petrinja, listopad 2015.

Glavni projekt – Faza 2 – Sanacija plohe B “gradskog odlagališta” sa pratećom infrastrukturom, Grad Beli Manastir , Beli Manastir, travanj 2014.

Izmjene i dopune – Glavni projekt – Odlagalište otpada “Ilovac” u Karlovcu, Čistoća d.o.o. Karlovac , Karlovac, travanj 2012.

Glavni projekt – Županijski centar za gospodarenje otpadom “Kaštijun”, HELECTOR S.A., Pula, prosinac 2017.

 

IDEJNI PROJEKTI

Idejni projekt – Izmjena lokacijske dozvole odlagališta neopasnog otpada “Donji Picudo” – Umag, 6. Maj d.o.o., Umag, srpanj 2012.

Izmjene i dopune – Idejni projekt -“Gradsko odlagalište otpada ” u Belom Manastiru, Grad Beli Manastir , Beli Manastir, prosinac 2012.

idejno rješenje – Sanacija i prenamjena eksploatacijskog polja “Močići”, Marinović-Konavle d.o.o. , Općina Konavle, ožujak 2013.

Idejno rješenje – Kompostiranje mulja – Faza IV, Usluga Poreč, Poreč, ožujak 2013.

Idejni projekt – Izmjena i dopuna lokacijske dozvole sanacije odlagališta otpada “Košambra” u Poreču – Faza B- Građevina za biološku obradu mulja, Usluga Poreč, Poreč, ožujak 2013.

Idejni projekt za potrebe Izmjena i dopuna lokacijske dozvole odlagališta komunalnog otpada ”Kurjakana” u Novskoj, Grad Novska , Novska, svibanj 2015.

Izmjena i dopuna – Idejni projekt – odlagalište otpada “Vinogradine”, Komunalac Požega d.o.o. , Požega, veljača 2015.

Idejni projekt – odlagalište otpada Košambra – 4. Faza, Poreč, Odvodnja Poreč d.o.o., Poreč, listopad 2016.

Idejno rješenja – Odvodnja oborinskih voda s  predviđenog reciklažnog dvorišta k.č. 3186/6, k.o. Laduč uz sjevernu stranu postojeće prometnice (ulica Mihovila Krušlina, k.č. 3993, k.o. Laduč) do otvorenog kanala k.č. 4150, k.o. Laduč, Općina Brdovec, Laduč, prosinac 2016.

Idejno rješenje kao podlogu za izradu Elaborata zaštite okoliša kao podloge za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata odlagališta otpada ”Kalvarija” na Lošinju, KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o, Lošinj, prosinac 2017.

Idejni projekt etape zatvaranja odlagališta Pržić na Cresu , KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o, Cres, srpanj 2017.

Projektno-tehnička dokumentacija izmjena i dopuna idejnog projekta reciklažnog dvorišta za građevni otpad s odlagališta internog otpada na lokaciji Buzet , Park d.o.o. za komunalne djelatnosti , Buzet , srpanj 2017.

Projektna dokumentacija izmjene i dopune lokacijske dozvole za odlagalište Vinogradine , Komunalac Požega d.o.o., Požega , svibanj 2018.

Projektno tehnička dokumentacija za Reciklažni centar u Virovitici-– sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad u minimalno dva varijantna rješenja i elaborat tehničko tehnološkog rješenja kao podloga za izradu idejnog projekta. , Grad Virovitica , Virovitica , listopad 2020.

Izrada idejnog projekta i detaljnog troškovnika na razini glavnog projekta za izgradnju postrojenja za sortiranje otpada, Grad Virovitica , Virovitica , svibanj 2020.

Projektna dokumentacija za zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Cere – Izrada Idejnog projekta sanacije i rekonstrukcije postojećeg odlagališta komunalnog otpada Cere za ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole, podnošenje zahtjeva u sustav e-dozvola i konzalting poslovi tijekom ishođenja izmjene lokacijske dozvole , 1.Maj d.o.o. , Labin, srpanj 2022.

IRP EP Crna glava – lokacijska dozvola, MASIV KAMEN d.o.o., Gornja Motičina , kolovoz 2023.

IRP EP Barilović – lokacijska dozvola, GMTT Lešćanec, , lipanj 2023.

IZVEDBENI PROJEKTI

Izmjene i dopune – Izvedbeni projekt – odlagalište otpada “Kaštijun” – Pula, Grad Pula, Pula, ožujak 2012.

Izvedbeni projekt – II faza – odlagalište otpada “Ilovac”, Čistoća d.o.o. Karlovac , Karlovac, veljača 2013.

Izvedbeni projekt – Izgradnja kasete br.4 na odlagalištu “Vinogradine”, Tekija d.o.o., Požega, rujan 2013.

Izvedbeni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Kaštijun , Grad Pula , Pula , svibanj 2019.

NADZORI

Stručni nadzor – Izgradnja sjeverne lagune na odlagalištu “Vinogradine”, Tekija d.o.o., Požega, srpanj 2012.

Stručni nadzor – Radovi na sanaciji odlagališta otpada “Rakitovac” u Gospiću – faza pripremnih radova, Grad Gospić, Gospić, travanj 2012.

Stručni nadzor – Radovi na odlagalištu otpada na lokaciji “Gorjak” , Krapinsko-zagorska županija , Gornje Jesenje, svibanj 2013.

Projektantski nadzor – Nastavak radova na otplinjavanju komunalnog odlagališta otpada “Ilovac”, Čistoća d.o.o. Karlovac , Karlovac, prosinac 2014.

Stručni nadzor – I. etapa – Radovi na sanaciji odlagališta otpada “Javorov vrh”, Općina Brinje, Brinje, studeni 2014.

Stručni nadzor – Izvođenje radova na dijelu sanacije odlagališta otpada “Duplja” – izrada gabiona, Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o., Novi Vinodolski , prosinac 2014.

Projektantski nadzor – Izvedba radova na izgradnji kasete broj 4 na Odlagalištu otpada “Vinogradine”, Tekija d.o.o., Požega, studeni  2014.

Projektantski nadzor – Izvođenje radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada “Ilovac”, Čistoća d.o.o. Karlovac , Karlovac, srpanj 2015.

Projektantski nadzor – Izvođenje radova na Fazi II sanacije plohe B odlagališta sa pratećom infrastrukturom “Gradsko odlagalište otpada”, Grad Beli Manastir , Beli Manastir, travanj 2015.

Stručni nadzor – Radovi na sanaciji odlagališta otpada “Belišće”, Kombel d.o.o., Belišće, travanj 2015.

Stručni i obračunski nadzor – Radovi na sanaciji odlagališta otpada “Peski” – Faza I, Komunalije d.o.o. Đurđevac, Đurđevac, listopad 2016.

Stručni nadzor – Radovi na sanaciji odlagališta otpada “Rakitovac” u Gospiću – Etapa II, Grad Gospić, Gospić, siječanj 2016.

Projektantski nadzor – Radovi na I Fazi sanacije deponije komunalnog otpada “Kurjakana”, Grad Novska , Novska, lipanj 2016.

Projektantski nadzor – Sanacija odlagališta neopasnog otpada “Ilovac” u Gradu Karlovcu, Grad Karlovac, UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, svibanj 2016.

Stručni nadzor – Sanacija gradskog odlagališta u Belišću – Izgradnja reciklažnog dvorišta – Faza III, Kombel d.o.o. Za komunalne djelatnosti Belišće, Belišće, prosinac 2016.

Stručni nadzor – Izvođenje radova na sanaciji odlagališta otpada u Belišću, Kombel d.o.o., Belišće, veljača 2017.

Projektantski nadzor – Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Kaštijun”, HELECTOR S.A., Pula, kolovoz 2017.

Projektantski nadzor – Izgradnja I. Faze oproštajne građevine groblja “Kušanec”, Grad Velika Gorica , Velika Gorica, studeni 2017.

Projektantski nadzor – Izvođenje radova na III. Etapi sanacije deponije komunalnog otpada “Kurjakana”, Grad Novska , Novska, studeni 2017.

Projektantski nadzor izgradnje reciklažnog dvorišta , Grad Petrinja , Petrinja , listopad 2018.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije odlagališta komunalnog otpada Medvedov jarek , Grad Klanjec, Klanjec , travanj 2019.

 

OSTALO

Elaborat zaštite okoliša – Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 101 – Okolišna dozvola Dizanje nasada jabuke na površini od 11,92 ha, izgradnja sustava protugradne zaštite i sustava za navodnjavanje na lokaciji Katoličko Selišće te nabava opreme, Vrtovi voća d.o.o., Katoličko Selišće, siječanj 2012.

Elaborat zaštite okoliša – Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 101 – podizanje nasada jabuke na površini Okolišna dozvola  13,98 ha, izgradnja sustava protugradne zaštite i sustava za navodnjavanje na lokaciji Velika Ludina te nabava opreme, Sava park d.o.o., Velika Ludina, siječanj 2012.

“Elaborat zaštite okoliša – Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 103 – Rekonstrukcija poslovne zgrade za preradu mesa i izgradnja

Muzeja Samoborske salame na k.č. br. 1482/1 k.o. Jazbina-Lug, IGO-MAT d.o.o., Samobor, veljača 2012.”

Elaborat zaštite okoliša – Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 301 – Izgradnja kanalizacijskog sustava Smokvica-Brna, I. faza izgradnje 3, 4 i 5 etapa, I. faza izgradnje 6, 7 i 8 etapa i III. faza izgradnje 10. etapa na kat.čest. zemlje K.O. Smokvica, Općina Smokvica , Smokvica, ožujak 2012.

Sortiranje proljetni period, Komunalac Samobor, Samobor, svibanj 2012.

Procjena udjela inertnog otpada u ukupnoj količini miješanog građevinskog otpada odloženog na deponiji “Petrovačka dola”, Komunalac d.o.o. Vukovar, Vukovar, lipanj 2012.

Elaborat zaštite okoliša – Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 103 – Opremanje farme za tov junadi u naselju Trema, OPG Gašparić Dražen, Trema, Općina Sv. Ivan Žabno, srpanj 2012.

Plan rada – Utovar, prijevoz, obradu i zbrinjavanje otpada iz objekta taložnice, te završno pranje iste, DAR-EKO, Karlovac, kolovoz 2012.

Elaborat zaštite okoliša – Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 101 – Rekonstrukcija i opremanje farme za tov pilića (brojlera) u Tomaševcu, OPG Dužaić Zora, Grad Sv. Ivan Zelina, srpanj 2012.

Tender dokumentacija – Sanacija odlagališta komunalnog otpada “Ilovac”, Čistoća d.o.o. Karlovac , Karlovac, listopad 2012.

Elaborat zaštite okoliša – Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 302 – Postavljanje fotonaponskih ćelija na postojeće građevine na k.č.br. 162/28, 162/29, 162/30 i 162/47 k.o. Tomaševec, OPG Dužaić Zora, Sv. Ivan Zelina, studeni 2012.

Elaborat zaštite okoliša – Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 101 – Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme za staju muznih krava na k.č.br. 1167 k.o. Marinkovac, OPG Emina Burek, Općina Dubrava, ožujak 2013.

Elaborat zaštite okoliša – Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 101 – Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme za farmu muznih krava na k.č. 749/5 i 751 k.o. Gornja Kupčina, OPG Ljiljanka Holetić, Grad Jastrebarsko, travanj 2013.

Elaborat zaštite okoliša – Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 101- Podizanje trajnog nasada američke borovnice, maline, ribiza, oraha i drijenka na ukupno 27 ha, postavljanje sustava protugradne mreže i sustava za navodnjavanje te nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme na području k.o. Bestrma i k.o.Staro Selo, EURO-CORYLUS d.o.o., Općina Sunja, travanj 2013.

Elaborat zaštite okoliša – Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 101 – Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme za proizvodnju hrane za farmu krava na k.č.br. 298 k.o. Kričke, OPG Vesna Nikić, Grad Novska, travanj 2013.

Elaborat zaštite okoliša – Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 101 – Izgradnja kotlovnice na k.č. 643/4 i 32/3 k.o. Brđani i nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme, Poljoprivredni obrt “Špehar” vl. Zdenko Špehar, Općina Rešetari, lipanj 2013.

Osnovna karakterizacija otpada – Područje grada Osijeka, Unikom  d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Okolišna dozvola, Osijek, veljača 2014.

Novelacija – Plan sanacije i zatvaranja – Gradsko odlagalište otpada, Županja, Komunalac d.o.o. Županja , Županja, travanj 2014.

Elaborat zaštite okoliša – Za dodjelu sredstava iz  programa IPARD za Mjeru 101 – Okolišna dozvola izgradnje i ograđivanje 11,7 ha nasada jabuke, postavljanje sustava protugradne mreže i sustava za navodnjavanje Okolišna dozvola na kč. br. 2705/17, 2705/19, 2705/20, 2705/21 k.o. Ruškovica i kč. br. 4894, 4896, 4898, 4899/2 Katoličko Selišće te nabava opreme i poljoprivredne mehanizacije, Fructum Moslavina d.o.o., Općina Velika Ludina, travanj 2014.

Novelacija – Tehnološki projekt za reciklažno dvorište u sklopu “Gradskog odlagališta otpada”, Grad Beli Manastir , Beli Manastir, srpanj 2014.

Plan sanacije i zatvaranja – odlagalište neopasnog otpada “Božino brdo”, Ilok, Kom-Ilok d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ilok, rujan 2014.

Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište neopasnog otpada “Duplja”, KTD Ivanj, Novi Vinodolski , ožujak 2015.

Poglavlja Studije izvedivosti i projektne aplikacije za sufinanciranje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske “Piškornica” iz EU fondova, SL Consult d.o.o., Koprivnički Ivanec, srpanj 2015.

Troškovnik radova za dovršetak sanacije odlagališta neopasnog otpada “Kaštijun”, Grad Pula , Pula, kolovoz 2015.

Projekt sanacije mulja koji se nalazi na Uređaju za pročišćavanje Okolišna dozvola e Velika Gorica , VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, rujan 2016.

Elaborat krajobraznog uređenja, Adriakamen d.o.o., 0, svibanj 2016.

Elaborat tehničko – tehnološkog rješenja – Ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest na odlagalištu otpada “Vinogradine”, Komunalac Požega d.o.o., Požega, listopad 2016.

Izrada prijedloga knjige uvjeta okolišne dozvole – Odlagalište otpada “Vinogradine”, Požega, Komunalac Požega d.o.o., Požega, kolovoz 2016.

Elaborat usklađenosti glavnih projekata sustava odvodnje aglomeracije Rugvica – Dugo Selo s rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš , Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagrebačka županija, listopad 2016.

Savjetodavne usluge vođenja projekta , Agencija za gospodarenje otpadom , Dubrovnik , travanj 2017.

Elaborat iskopa, Hidroing d.o.o., , travanj 2017.

Usluga tehničke revizije dokumentacije o nabavi za projekt Sovjak , Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb, prosinac 2018.

Troškovnik radova za dovršetak sanacije odlagališta neopasnog otpada Kaštijun , Grad Pula , Pula , veljača 2019.

Plan nabave sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Hintov , Općina Gola , Viškovo , ožujak 2019.

Tehnička pomoć oko Dokumentacije o nabavi za projekt Sovjak, FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST , Bibinje, kolovoz 2019.

Izrade studijsko projektne dokumentacije za postrojenje za obradu biootpada na području Grada Novske i pretovarne stanice na području Grada Zagreba -Istražni i geodetski radovi, Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o., Novska , prosinac 2019.

Izvješće o sigurnosti za postrojenja Sveti Juraj I Sveti Kajo, CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac, listopad 2020.

Elaborat zaštite okoliša analiza potrebe nastavka provođenja mjerenja UTT, ADRIAKAMEN d.o.o., , listopad 2020.

Elaborat zaštite okoliša analiza potrebe nastavka provođenja mjerenja  ukupne taložne tvari (UTT) – EP Sveti Ante, CAVA PLANIT d.o.o., Podorljak , ožujak 2021.

Elaborat zaštite okoliša analiza potrebe nastavka provođenja mjerenja ukupne taložne tvari (UTT) – EP Nada, CAVA NADA d.o.o., Podorljak , ožujak 2021.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš analiza potrebe nastavka provođenja mjerenja UTT – EP Vedro, PLANO LITHOS d.o.o., , travanj 2021.

Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš analiza potrebe nastavka provođenja mjerenja UTT – EP Duboka draga, ADRIAKAMEN d.o.o., , travanj 2021.

Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada temeljem terenskih ispitivanja, KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O. KRIŽEVCI, Križevci , svibanj 2021.

Usklađenost mjera zaštite okoliša s glavnim projektima Sv. Katarina , Kermas Istra d.o.o. , , svibanj 2021.

Proširenje postojećeg ribogojilišta Kunić, Karlovačka županija , Frim Fish d.o.o. , , svibanj 2021.

Utvrđivanje sastava otpada na području Primorsko-goranske županije, Ekoplus d.o.o.Marišćina, Viškovo, kolovoz 2021.

Analiza sastava i udjela nečistoće otpadne PET, aluminijske, željezne i staklene ambalaže, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , , veljača 2022.

ELABORAT USKLAĐENOSTI GLAVNIH PROJEKATA S RJEŠENJEM O PRIHVATLJIVOSTI ZA OKOLIŠ za zahvat: Izgradnja nautičko turističkog kompleksa Sv. Katarina i Monumenti ETAPA 4, Kermas-Istra d.o.o., Pula , prosinac 2021.

Utvrđivanje sastava otpada na području Primorsko-goranske županije u zimskom periodu, Ekoplus d.o.o., Viškovo, veljača 2022.

Elaborat tehničko tehnološkog rješenja za izgradnju postrojenja za sortiranje otpada, Grad Virovitica, Virovitica , srpanj 2022.

Razmatranje usklađenosti uvjeta iz Rješenja o okolišnoj dozvoli – postrojenje Karabaš – Solin, CIAN d.o.o., Solin, travanj 2022.

Razmatranje usklađenosti uvjeta iz Rješenja o okolišnoj dozvoli – skladište Podi – Šibenik, CIAN d.o.o., Šibenik , travanj 2022.

Razmatranje usklađenosti uvjeta iz Rješenja o okolišnoj dozvoli – Građevina za gospodarenje otpadom u Dugom Selu, Kemokop d.o.o., Dugo Selo , travanj 2022.

Uslugu revizije troškovnika i studije izvodljivosti za izgradnju reciklažnog dvorišta građevnog otpada, VG Čistoća , Velika Gorica , siječanj 2023.

Analiza recikličnosti za EE otpad i otpadna vozila, FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, Zagreb , prosinac 2022.

Analiza utvrđivanja sastava i udjela nečistoće ostalih ambalažnih materijala , FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, Zagreb , prosinac 2022.

Elaborata usklađenosti za izmijenjenu fazu 1.2. LNT Sv. Katarina , Kermas Istra , veljača 2023.

IRP EP Slapnica – lokacijska dozvola, Kamenolomi Krašić d.o.o., Krašić, svibanj 2023.

IRP EP Čardak – lokacijska dozvola, GRAĐEVINSKI OBRT ICE vl. Mladen Anić, , lipanj 2023.

Elaborata usklađenosti za izmijenjenu LNT Sv.Katarina_Faza 1.3., Kermas Istra , veljača 2023.

Elaborata usklađenosti za izmijenjenu LNT Sv.Katarina_Faza 1.5., KERMAS ISTRA, Pula , srpanj 2023.